ZAVŘÍT
MENU
0
Stav nákupného košíka
0,00 €
AKČNÉ PRODUKTY Náhradné diely Servis Doplnky Pre jazdcov ŠTVORKOLKY PITBIKE MINICROSS ELEKTROKOLOBEŽKY BUGINY MINIBIKE
ZAVRIEŤ

Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou ESELL s.r.o.

Internetový obchod https://www.esell.sk prevádzkuje spoločnosť ESELL s.r.o.
 

Název společnosti: ESELL s.r.o.
Sídlo firmy: Mrač 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Česko
Obchod - sklad: Husova ulice, Votice - Beztahov, 259 01 Votice, Česko (kontaktná a dodacia adresa)
Provozní doba: Po - Pi: 10:00 - 16:00 | So - Nie + Sviatky: Zatvorené
Zákaznický servis: +421 (0)2 21 02 13 98
Email: info@esell.sk, reklamacia@esell.sk
IČO: 290 35 775
DIČ: CZ29035775, SK4020365547
EORI: CZ29035775


Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, t.j. spoločnosti ESELL s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 161699, a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak zmluvná strana nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Všeobecné ustanovenia


 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "OZ") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a ostatných platných právnych predpisov.

Zákazníkom internetového obchodu ESELL.SK je buď spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci") alebo podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je podnikateľom, t. j. právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 OZ vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na webovej stránke https://www.esell.sk. (ďalej len "webová stránka").

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok, a potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil. Kupujúci je dostatočne oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a má možnosť sa s nimi oboznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý dodáva tovar alebo služby kupujúcemu priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.


Zmluva o predaji

 
 
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ponuka) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením správy o prijatí objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Výslednú zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe právnych dôvodov. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, táto suma mu bude vrátená.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU".

Akékoľvek práva spotrebiteľa nemožno uplatniť na darčeky, ktoré sa poskytujú bezplatne. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadi sa platným právom. Darčeková zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy do 14 dní, je povinný poskytnuté darčeky spolu so zakúpeným tovarom vrátiť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť rezerváciu (objednávku) tovaru označeného ako "Nie je skladom" v prípade, že tovar už nie je možné dodať alebo nahradiť iným modelom, alebo ak sa výrazne zmenila jeho cena a kupujúci to neakceptuje pred samotným uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci o tejto situácii informuje kupujúceho. Ak bola zaplatená časť alebo celá rezervácia (objednávka), peniaze budú kupujúcemu vrátené.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť rezerváciu (objednávku) tovaru s označením "NA CESTE očakávaný xx.xx.xxxx". Takto označený výrobok nie je momentálne na sklade, ale je na ceste z výrobného závodu do nášho skladu a očakáva sa, že bude naskladnený k uvedenému dátumu. Ak sa cena tovaru zmenila a kupujúci ju neakceptuje pred samotným uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci informuje kupujúceho o tejto situácii. Ak bola zaplatená časť alebo celá rezervácia (objednávka), peniaze budú kupujúcemu vrátené. Cena uvedená za tovar v čase rezervácie nie je pre predávajúceho záväzná, pretože je oprávnený zohľadniť skutočné náklady na tovar.

Zobrazený tovar má len informatívny charakter a môže sa v detailoch líšiť od skutočnosti.

Používateľské príručky k tovaru v slovenskom/českom jazyku sú zákazníkom k dispozícii na webovej stránke www.esell.sk v detailoch výrobku, ku ktorému sa príručka vzťahuje, alebo na webovej stránke www.esellgroup.cz.
 
 

Cena tovaru a platobné podmienky

 
 
Cenu tovaru, služieb a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

v hotovosti v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho,
dobierkou na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
prevodom alebo vkladom na EUR účet predávajúceho IBAN: CZ7020100000002900203187, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený vo FIO banke a.s. (ďalej len "účet predávajúceho").


Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s odoslaním tovaru, pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne osobne alebo ho nezasiela v rámci akcie "DOPRAVA ZDARMA".

V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je tovar rezervovaný pre zákazníka a kúpna cena je splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Zákazník môže po dohode predĺžiť lehotu splatnosti. E-mail zaslaný kupujúcemu po odoslaní objednávky obsahuje okrem iného všetky informácie potrebné na platbu. Kupujúci by mal zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnená, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho, a až potom môže byť tovar odoslaný. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani do 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na zaplatenie, právne účinky kúpnej zmluvy zanikajú a zmluvné strany sú povinné vrátiť si doteraz poskytnuté plnenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť parametre objednávky - cenu a spôsob dopravy, najmä ak kupujúci zadá tieto položky nesprávne a nezodpovedajú reálnym možnostiam.

Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ju spolu s tovarom, samostatne prostredníctvom Českej pošty alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby mu bola faktúra alebo iný daňový doklad doručený v elektronickej forme.

Ak nie je uvedené inak, všetky ceny uvedené na webovej stránke sú vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov.
 
 

Záznamy o predaji

 
 
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Predávajúci je zároveň povinný zaevidovať prijaté tržby na daňovom úrade online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej forme zasielanej e-mailom alebo v papierovej forme v závislosti od zvoleného spôsobu platby a spôsobu dopravy
 

Darčekové certifikáty

 
 
Darčekové poukážky sú cenné papiere vydané predávajúcim a možno ich uplatniť len na nákupy u predávajúceho. Kód na certifikáte sa používa na technický spôsob realizácie cenností. V prípade nedokončenia nákupu alebo odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote môže predávajúci vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadné vygenerovanie nového kódu nemení hodnoty.

Moment predaja na účely zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva v momente odoslania tovaru kupujúcemu.
 

Preprava a dodanie tovaru

 
 
Ak je tovar označený ako "SKLADOM", je fyzicky uskladnený v našom sklade vo Voticiach alebo v Benešove pri Prahe. Odoslanie sa uskutočňuje podľa možností zvoleného dopravcu. Ceny poštovného platia pre zasielanie tovaru v rámci Českej republiky.
Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru, v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky alebo jej výrazné poškodenie, by kupujúci nemal zásielku od prepravcu prevziať. V prípade poškodenia tovaru je dopravca povinný spísať s kupujúcim reklamačný protokol. Kupujúcim sa dôrazne odporúča, aby čo najskôr skontrolovali úplnosť, správnosť a neporušenosť dodaného tovaru. Lehoty na nahlásenie nezrovnalostí a ďalšie informácie nájdete tu, neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia a neúplnosti nebudú brané do úvahy!

Všetky stroje (štvorkolky, terénne motorky, skútre atď.) sa kupujúcemu dodávajú v kartónovej krabici, čo zabezpečuje lepšiu manipuláciu s tovarom a často aj výraznú úsporu nákladov na prepravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. V kartónovej krabici je tovar čiastočne rozobraný a pred prvým použitím sa musí zostaviť a nastaviť, najlepšie v odbornom servise (napr. štvorkolka sa odmontuje z riadidiel a pripojia sa kolesá/motor, káble, elektrické káble atď.). Potreba zostavenia a nastavenia stroja je vždy uvedená v návode na použitie. Ak kupujúci nemá návod na použitie, môže si ho stiahnuť v e-shope priamo z tovaru, ktorý si zakúpil, alebo tu. Heslo potrebné na stiahnutie príručky je uvedené v záručnom liste, ktorý je súčasťou každého stroja, alebo ho kupujúcemu radi poskytneme po identifikácii objednávky na linke služieb zákazníkom. Ak nie je písomne deklarované inak, montáž a nastavenie predávajúci v rámci uzavretej kúpnej zmluvy neposkytuje. Montáž a uvedenie stroja do prevádzky je možné objednať telefonicky alebo napísaním požiadavky do poznámky pri objednávke, táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke alebo v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na zmarenú dopravu a je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 

Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia

 
 
Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 OZ.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

 • má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 • tovar má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
 • spĺňa požiadavky právnych predpisov.


Ak tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ má právo na bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má spotrebiteľ tiež právo odstúpiť od zmluvy.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť alebo opraviť tovar a ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade motorových výrobkov (napr. motocykle, štvorkolky, skútre, elektrobicykle, buginy atď.) musí byť pre získanie dvojročnej záruky vykonávaný záručný servis (vždy uvedený v návode CZ) v predpísaných intervaloch; tento servis, ako aj záručné opravy, môže vykonávať len autorizované servisné stredisko Esell s.r.o., ak nie je písomne dohodnuté inak.

Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

Ustanovenia uvedené v článku III ods. 2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním; v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

V prípade zakúpenia zážitkového poukazu kupujúci získava nárok (poukaz) na poskytnutie služby uvedenej v poukaze od spoločnosti Esell s.r.o., IČO: 290 35 775 (vydavateľ poukazu). Predávajúci (vydavateľ) nezodpovedá kupujúcemu za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť počas využívania služby, napríklad z dôvodu nedostatočnej zdravotnej spôsobilosti kupujúceho alebo rizikového charakteru vybraného zážitku. Riziká vybraného zážitku musí kupujúci individuálne posúdiť pred zakúpením poukazu.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 
 

Odstúpenie od zmluvy

 
 
Ak sa kúpna zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internetový obchod), má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 OZ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku a kupujúci v ňom uvedie, že odstupuje od zmluvy, ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a prípadne čísla účtu na vrátenie peňazí.

Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť aj vzorový formulár poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho reklamacia@esell.sk.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (s výnimkou sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného iného spôsobu dodania Tovaru, ako je najlacnejší spôsob štandardného dodania Tovaru ponúkaný Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal, ak Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy do 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného požičania tovaru. Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený, čiastočne alebo úplne spotrebovaný), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo už nemôže byť dodané. Ak je vrátený tovar čiastočne poškodený, predávajúci môže od kupujúceho požadovať náhradu škody a započítať svoju pohľadávku proti vrátenej kúpnej cene a vrátiť spotrebiteľovi zníženú kúpnu cenu.

V súlade s ustanoveniami § 1833 OZ môže predávajúci započítať zníženie hodnoty vráteného tovaru s kúpnou cenou, ktorá sa má vrátiť kupujúcemu.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1837 OZ, najmä v prípade zmlúv:

 • na poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • opravy alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to sa však nevzťahuje na následné vykonanie iných než požadovaných opráv alebo na dodanie iných než požadovaných náhradných dielov,
 • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. holiace strojčeky, depilátory atď.)
 • doručenie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,
 • doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
 • ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo voľnočasové aktivity, ak podnikateľ tieto služby poskytne v stanovenej lehote,
 • uzavreté na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluv


Ďalšie práva a povinnosti strán týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa riadia Zásadami odstúpenia od zmluvy.


Podmienky skladovania

 
 
Ak zákazník (objednávateľ) neprevezme opravenú vec bez zbytočného odkladu po tom, čo mala byť oprava dokončená, t. j. do 7 dní od dohodnutého termínu dokončenia; ak bola dokončená neskôr, tak do 7 dní od oznámenia o jej dokončení, alebo ak si objednávateľ neprevezme vec, ktorá nebola opravená, pretože ju nemožno opraviť, či už v rámci záručnej opravy alebo pozáručného servisu, alebo z dôvodu zamietnutia reklamácie veci, alebo vec, ktorú je objednávateľ povinný prevziať na základe výzvy servisu/dodávateľa (zhotoviteľa), po oznámení v rovnakej lehote, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 100 Kč za deň.

Okrem toho môže zhotoviteľ nevyzdvihnutý predmet vhodným spôsobom predať na náklady objednávateľa. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zamýšľaný predaj a určí mu náhradnú lehotu na prevzatie veci, nie však kratšiu ako jeden mesiac. Ak sa objednávateľ, ktorý nie je známy alebo nie je ľahko dosiahnuteľný, neprihlási o prácu dlhšie ako šesť mesiacov, zhotoviteľ môže vec predať na svoje náklady bez oznámenia.

Po predaji predmetu sa výťažok z predaja po odpočítaní primeraných nákladov vynaložených na úschovu predmetu, jeho následný predaj, nákladov na odoslanie výťažku a/alebo nákladov na úschovu výťažku zašle klientovi poštovou poukážkou na adresu klienta alebo iným vhodným spôsobom. Ak nie je možné výťažok z predaja doručiť, zhotoviteľ o tejto nemožnosti písomne informuje objednávateľa na jeho adresu a výťažok z predaja si ponechá na svojom účte alebo ho uloží do úschovy na náklady objednávateľa. V prípade, že si Zhotoviteľ ponechá výnosy na svojom účte, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že výnosy nebudú úročené.
 

Spätný odber elektrických spotrebičov

 
 
Predávajúci zabezpečí spätný odber batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré batérie alebo akumulátory v predajni predajcu.

Zákazník je tiež oprávnený odovzdať batérie alebo akumulátory na zberných miestach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie alebo akumulátory sa nesmú likvidovať spolu so zmesovým odpadom, ale musia sa ukladať na určených miestach, t. j. na zberných dvoroch alebo miestach spätného odberu, napr. na vyššie uvedených miestach. Príslušné zariadenia a odpad sa ďalej použijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z takýchto zariadení a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.
 

Náklady na používanie prostriedkov komunikácie na diaľku

 
 
Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.
 

Ukladanie súborov cookie

 
 
Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 

Dodávka

 
 
Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.
 

Záverečné ustanovenia

 
Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci na telefónnej linke +421 (0)2 21 02 13 98 alebo na elektronickej adrese reklamacia@esell.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona vo vymedzenom rozsahu.

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho sa po jej potvrdení ako uzatvorenej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim archivuje na účely jej vybavenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluva môže byť uzavretá v českom jazyku alebo v iných jazykoch, pokiaľ to nie je dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Ak vznikne preklad textu zmluvy pre potreby kupujúceho, v prípade sporu o výklad podmienok sa použije výklad zmluvy v českom jazyku.

Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť výlučne podľa práva Českej republiky a budú ich riešiť príslušné súdy Českej republiky.

Podľa zákona č. 63/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa a len vtedy, ak sa spor s predávajúcim nevyriešil priamo. Návrh možno podať do jedného roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho. Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO. Česká obchodná inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 5.4.2022