ZAVŘÍT
MENU
0
Stav nákupného košíka
0,00 €
AKČNÉ PRODUKTY Náhradné diely Servis Doplnky Pre jazdcov ŠTVORKOLKY PITBIKE MINICROSS ELEKTROKOLOBEŽKY BUGINY MINIBIKE
ZAVRIEŤ

Reklamácie

Vážený zákazník,
než nám zavoláte alebo napíšete e-mail, pozrite sa, či nemôžete ušetriť čas.

Prečítali ste si užívateľský manuál?
Ak nie, určite tak urobte a riaďte sa pokynmi v ňom! Je tu množstvo užitočných rád, možno že práve tu nájdete odpoveď na Vašu otázku.
Pokiaľ nemáte slovenský/český návod k dispozícii, môžete si ho stiahnuť v e-shope priamo pri tovare, ktorý ste si zakúpili, či na webových stránkach www.esell.sk, alebo www.esellgroup.cz. Odkaz na stiahnutie manuálu tiež nájdete v emailu o expedícii tovaru a v záručnom liste. Pre stiahnutie návodu budete potrebovať heslo, ktoré je uvedené v záručnom liste, ktorý Vám bol dodaný spoločne s tovarom.

Tovar mi prišiel poškodený

Rozbalili ste nový tovar a zistili, že je poškodený?

O poškodení nás čo najskôr písomne informujte na e-mailom na reklamacie@esell.sk.
Pozor, mali by ste to stihnúť do 2 dní od doručenia tovaru, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!


Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený aj to sa môže stať, keď vodič prepravnej spoločnosti so zásielkou nezaobchádza ako má. Poškodenie zdokumentujte najlepšie už pri vybaľovaní. Poškodený tovar nafoťte napríklad ešte v krabici, skôr než ho kompletne zostavíte, aby nebol pochýb, že Vám tovar poškodený už prišiel.

 

Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do prepravného listu. Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenom stave by mal bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci by mal v deň prevzatia riadne skontrolovať neporušenosť tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.

 

Pri osobnom odbere kupujúcim, je okamih prevzatia tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršia reklamácia neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nejde o rospor s kúpnou zmluvou.

 

Pokiaľ kupujúci nesplní svoje povinnosti a poškodenie zásielky nenahlási v uvedenom termíne, je zasielalel/predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť z dôvodu nepreukázania škody.


Pri preberaní tovaru od prepravcu si starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, alebo neoprávneného vniknutia nepreberajte a spíšte s vodičom reklamačný protokol, je to vodičova povinnosť. Zásielku môžete tiež odmietnuť a ako dôvod uviesť "Poškodenie zásielky".


Chcem reklamovať

Tovar prestal fungovať, alebo má nejakú vadu

Ako postupovať pri reklamácii chyby?
 
Kontaktujte náš zákaznícky servis (Reklamačné oddelenie) a popíšte problém. Poskytneme Vám odborné informácie, oznámime Vám, či sa naozaj jedná o vadu a či je možné ju odstrániť svojpomocne, alebo je nutné začať reklamačné konanie.

 

V prípade, že kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád opravou a v zoznamu servisov je pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo, či miesto podnikania je v mieste pre kupujúceho bližším, mal by kupujúci po dohode s predávajúcim uplatniť právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v servisnom zozname v mieste bližšom a urýchliť tak vybavenie reklamácia.

 

V prípade, že bude kupujúci zasielať tovar predávajúcemu alebo partnerskému servisu prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme reklamovaný tovar zabaliť do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Pri krehkom tovare by mal zásielku označiť vhodnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, záručný list, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný, dostatočným spôsobom preukázať, že tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo predajni spoločnosti ESELL s.r.o.. Ideálny je originál dokladu o zakúpení, či riadne vyplnený záručný list.

 

 

Reklamačné oddelenie
 
Telefón: +421 (0)2 21 02 13 98 | Po - Pia: 10:00 - 16:00h
E-mail: reklamacie@esell.sk

 

 

Reklamáciu je možné uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov.
 

 • Prineste výrobok na našej predajňu vo Voticích osobne.
  Reklamáciu môžete uplatniť kedykoľvek: pondelok - piatok: 10:00 - 16:00 hodin
  Spoločne s tovarom so sebou vezmite záručný list, či iný doklad preukazujúci kúpu tovaru.

 • Výrobok môžete poslať poštou, či prepravnou spoločnosťou priamo na naše reklamačné oddelenie ESELL.
  Tovar poistite na príslušnú hodnotu a bez dobierky zašlite na adresu: ESELL s.r.o., Husova ul., 259 01 Votice - Beztahov, Česko
  Aby ste na niečo nezabudli, môžete využiť formulár "reklamačný list", kde detailne popíšte závadu.
  Nezabudnite pribaliť záručný list, či iný doklad preukazujúci kúpu tovaru.
  POZOR: Neposielajte Zásielkovnú!!!  Zásielkovňa nie je z technických dôvodov schopná na našu adresu balík doručiť.
   
 • Pokiaľ to máte ďaleko, môžete využiť niektorý z partnerských servisov v Česku, Slovensku, či v Nemecku.
  Z dôvodu rozdielneho zamerania partnerských servisov nie je možné uplatniť konkrétnu vadu všade. ...viac

V prípade, že chcete reklamovať tovar, ktorý sa ťažko prepravuje, napr. ATV, dirtbike, a pod., pošlite nám najskôr špecifikáciu reklamácie emailom, navrhneme postup vybavenia, ktorý pre Vás bude najlepší. Po dohode je možné reklamovať iba poškodený diel. Nie je nutné, napríklad kvôli chybnej batérii posielať celú štvorkolku.
 
Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

 

 

Odmietnutie reklamácie
 
Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie, pokiaľ je tovar silne znečistený, alebo sú znečistené jeho súčasti.

 

 

Vybavenie reklamácie
 
V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného zákonníka, (nákup na IČO) neexistuje tu zákonné určenie lehoty, avšak aj v tomto prípade sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína v súlade s ust. § 605 OZ plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie. Kupujúci spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, či na zákazníckej telefónnej linke.
 
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania, alebo demontáže výrobku).
 
Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný odovzdať tovar v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami čisté a to vrátane všetkých súčastí a príslušenstva. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar pred posúdením reklamácie umyť a náklady v súlade s platným cenníkom naúčtovať kupujúcemu.
 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kupujúci je povinný odovzdať tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, či záručný list, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje. V prípade, že kupujúci nedodá tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
 
Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný nateriál (napr. batéria, odstredivá spojka, atp.) býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní cca 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na skutočnosť, že záruka sa nevsťahuje na opotrebenie tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým používaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.
 
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vznikla:

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • nepovolenými zásahmi do prístroja, či nesprávnym používaním,
 • neodbornou montážou a obsluhou,
 • zanedbaním bežnej údržby, či neodstránením skôr zjavnej vady,
 • používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
 • používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou a mechanickými vplyvmi prostredia, podmienkam určeným výrobcom.


Pri uplatnení reklamácie obdrží kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný list, ktorý slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného listu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného listu. V reklamačnom liste sú informácie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Pokiaľ kupujúci zaslal výrobok do reklamačného konania prepravnou službou, dostane reklamačný protokol emailom.
 
V prípade riešenia reklamácie vrátením kúpnej ceny, Vám peniaze pošleme na účet, alebo vám čiastku vyplatíme na našej predajni.
 
Po vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho buď prostredníctvom SMS, emailom, alebo telefonicky. Pokiaľ bol tovar na reklamáciu zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu kupujúceho. Po vybavení reklamácie vydá, prípadne zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 
Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí tovaru do reklamácie, prípadne musí preukázať svoju totožnosť.
 
Kupujúci – spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného tovaru. Kupujúci o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.
Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • s naším reklamačným oddelením bude vopred dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady,
 • reklamácia bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.),
 • emailom nám zašlite žiadosť o preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
 • doložíte výšku nákladov (oskenovanú účtenku za poštovné, prepravný list a pod.).

  

 

Podmienky skladovania
 

Ak neprevezme zákazník (objednávateľ) opravenú vec bez zbytočného odkladu po tom, čo mala byť oprava dokončená, teda do 7 dní od dohodnutého termínu dokončenia; ak bola dokončená neskôr, potom do 7 dní po vyrozumení o jej dokončení, alebo ak neprevezme objednávateľ vec, ktorá opravená nebola, pretože nemožno opraviť, či už v rámci záručnej opravy alebo pozáručného servisu alebo z dôvodu zamietnutia reklamácie veci, alebo vec ktorú si je objednávateľ povinný na základe výzvy servisu/dodávateľa (zhotoviteľ) vyzdvihnúť, a to po vyrozumení v zhodnej lehote, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi odplatu za uskladnenie vo výške 100 Sk denne.

Ďalej môže zhotoviteľ nevyzdvihnutú vec na účet objednávateľa vhodným spôsobom predať. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa o zamýšľanom predaji a určí mu náhradnú lehotu na prevzatie veci, avšak nie kratšiu ako jeden mesiac. Ak sa nehlási neznámy alebo ťažko dosiahnuteľný objednávateľ o dielo po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, môže zhotoviteľ vec na jeho účet predať aj bez upovedomenia.

Po predaji veci bude výťažok z predaja po započítaní účelne vynaložených nákladov spojených s úschovou veci, jej následným predajom, náklady na odoslanie výťažku alebo náklady na úschovu výťažku odoslaný objednávateľovi formou poštovej poukážky na adresu objednávateľa, popr. iným vhodným spôsobom. Ak nebude možné výťažok z predaja doručiť, upovedomí zhotoviteľ o takej nemožnosti písomne objednávateľa na jeho adresu a výťažok z predaja ponechá na svojom účte alebo ho uloží do solučnej úschovy na náklady objednávateľa. V prípade, že výťažok ponechá zhotoviteľ na svojom účte, dohodli objednávateľ a zhotoviteľ, že výťažok nie je úročený.

 

Viac info »

 

Chcem reklamovať

Zásielka mi prišla nekompletná

Mrzí nás, že Vám zásielka prišla nekompletná. Prosíme, informujte nás čo najskôr o výrobku, ktorý Vám nebol dodaný. Celú situáciu preveríme a navrhneme Vám riešenie.

 

Môžete nám zavolať:
 
Zákaznícka linka: +421 (0)2 21 02 13 98 | Po - Pia: 10:00 - 16:00h

Alebo napísať: reklamacie@esell.sk   

 
Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do prepravného listu. Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenom stave by mal bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci by mal v deň prevzatia riadne skontrolovať neporušenosť tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
 
Pri osobnom odbere kupujúcim, je okamih prevzatia tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršia reklamácia neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nejde o rospor s kúpnou zmluvou.
 

Chcem reklamovať

Doručili ste mi iný tovar

Prišiel Vám iný tovar, než ten, ktorý ste si objednali? Za túto nepríjemnosť sa ospravedlňujeme. Nesprávny výrobok nám samozrejme môžete vrátiť, my Vám dodáme správny tovar, alebo vrátime peniaze.

 

Ako postupovať pri vrátení?

 • Osobne na predajni
  Chybne doručený výrobok môžete priniesť na našu predajňu, spolu s výrobkom prineste aj predajný doklad.
  Na predajni všetko skontrolujeme a zaistíme výmenu za správny kus, alebo vrátenie peňazí.
   
 • Poštou
  Pokiaľ to k nám máte ďaleko, môžete tovar vrátiť poštou (prepravnou spoločnosťou). V takom prípade postupujte nasledovne:
  1. Vyplňte a vytlačte odstúpenie od zmluvy
  2. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od zmluvy.
  3. Tovar pošlite na reklamačné oddelenie ESELL.

      ESELL s.r.o. - reklamačné oddelenie
      Husova ul. (naproti č.p. 806)
      259 01 Votice - Beztahov
      Česko
   
  POZOR: Neposielajte Zásielkovnú!!!  Zásielkovňa nie je z technických dôvodov schopná na našu adresu balík doručiť.
   
 • Zákaznícka linka
  Doručili sme Vám nesprávny tovar, ktorý je príliš veľký a ťažký (napr. štvorkolku 125cc alebo dirbike 125cc)? Kontaktujte našu zákaznícku linku a dohodneme sa na ďalšom postupe:

  Telefón: +421 (0)2 21 02 13 98 | Po - Pia: 10:00 - 16:00h
  E-mail: reklamacie@esell.sk
 

Chcem reklamovať

Chci reklamovat